Analiza Pestel: Narzędzie pozwalające zrozumieć rynek

Co to jest macierz PESTEL? Jest to akronim od: (Political, Economic, Sociological, Technological, Environmental, and Legal), jest to narzędzie analizy strategicznej, które pozwala firmie zidentyfikować i zmierzyć czynniki wpływu, które mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój.

PESTEL: do czego służy? Dlaczego warto korzystać z tej metody?

Analiza PESTEL pomaga zrozumieć, jak działa rynek. Monitorując szanse i zagrożenia dla swoich działań i rynków, firma może przewidzieć ewolucję otoczenia, a tym samym zapewnić trwałość swoich działań.

Na przykład: istniejąca firma chce zdywersyfikować swoją działalność i opracować zupełnie nowe narzędzie. Konieczna będzie analiza rynku pod wszystkimi kątami PESTEL, aby upewnić się, że bariery wejścia na rynek nie są zablokowane. To znaczy, czy jest to rynek korzystny lub obiecujący, według 6 kryteriów: Politycznym, Ekonomicznym, Socjologicznym, Technologicznym, Środowiskowym i Prawnym.

Oto kilka przykładów, co można znaleźć. 👇

PESTEL: Analiza polityczna

W analizie politycznej danego kraju będziemy mogli sprawdzić, czy występują w nim jakieś konflikty lub napięcia geopolityczne. Oczywiste jest, że wszystkie decyzje rządowe i instytucjonalne mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na rynek, na którym chcemy zaistnieć.

Stabilność polityczna powiatu, regionu czy państwa może mieć większy lub mniejszy wpływ na działalność firmy i należy odpowiednio podejmować decyzje strategiczne.

💡 Na przykład Coca tymczasowo opuszcza Rosję w czasie wojny na Ukrainie.

Decyzje organizacji międzynarodowych lub europejskich również mogą zmieniać rynki. Obciążenia podatkowe nakładane przez państwo są również czynnikiem do rozważenia dla firmy, ponieważ mogą odgrywać ważną rolę w wyborze jej statusu prawnego.

💡 Przykładowo, stawka podatku od osób prawnych jest we Francji o 10% wyższa niż w Polsce. Wystarczająco dużo, aby zastanowić się dwa razy przed wyborem, w którym kraju chce się rozwijać rynek.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

PESTEL : Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna dotyczy czynników finansowych, które dominują lub wpływają na rynek.

Inflacja i stabilność monetarna to czynniki makro, które należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza w przypadku firmy, która działa na skalę międzynarodową. Należy również monitorować tempo wzrostu rynku, odwołując się do statystyk dostarczanych przez wiarygodne strony, takie jak INSEE. Ponadto, należy wziąć pod uwagę meteoryczny wzrost niektórych cen, zwłaszcza gdy są to surowce lub bezpośrednio związane z działalnością firmy.

💡 Na przykład:

 • Cena benzyny i gazu wzrosła dwukrotnie w kilku krajach (Francja, Anglia),
 • Deprecjacja euro, które obecnie jest na poziomie parytetu z dolarem. 💰

Przedsiębiorca może ocenić „zdrowie” rynku, w kontekście zewnętrznym, w ten sam sposób, w jaki ocenia „zdrowie polityczne” kraju. Stopy procentowe stosowane przez banki są jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych, zwłaszcza dla firmy, która często zaciąga pożyczki.

💡 Na przykład oprocentowanie kredytów sięga od około 9% w 1980 roku na Bahamach i w Katarze do około 4% dzisiaj. W USA oprocentowanie kredytów oscyluje wokół 3,3%.

(Analiza 2021, Bank Światowy).

PESTEL: Analiza społeczna

Analiza społeczna lub społeczno-kulturowa to ta, która oceni zachowanie ludności przed rynkiem.

W przypadku tego typu analizy musimy najpierw określić typ populacji:

 • Krzywa wieku i ewolucji: dużo urodzeń? Starzenie się społeczeństwa? Ogólny stan zdrowia ludności?
 • Zawody: rozwinięte zawody rolnicze? Ogromna przepaść między miastem a wsią?
 • Płeć: Dużo więcej mężczyzn niż kobiet?

Następnie konieczne jest zrozumienie zwyczajów i trendów konsumpcyjnych populacji. Oczekiwania konsumentów ulegają ciągłym zmianom, często zmieniającym zachowania rynkowe.

💡 Na przykład w 2022 roku europejskie trendy konsumenckie są dostosowane do nowych wartości: przejrzystości, etyki i szacunku dla środowiska.

PESTEL to analiza makroekonomiczna rynku globalnego. W drugim kroku przedsiębiorca dokonuje analizy mikroekonomicznej (w ramach swojej działalności) i tam będzie bardziej precyzyjny w swojej analizie. Aby określić grupy ludności, przedsiębiorcy muszą najpierw dokonać segmentacji rynku poprzez stworzenie person.

PESTEL: Analiza technologiczna

Składa się ona z dwóch punktów: Narzędzia dostępne na rynku, na który przedsiębiorca chce wejść oraz wpływ innowacji na wyniki rynkowe.

Automatyzacja, big data, sztuczna inteligencja, rozwój kanałów komunikacji to tylko niektóre z czynników zmieniających sposób podejścia do rynku i wykonalność pewnych projektów. Ważnym punktem jest również obecność patentów, które mogą odmienić działalność firmy.

Analiza rynku skupia się na dostępnych zasobach technologicznych.

💡 Na przykład Stany Zjednoczone mają więcej zasobów i nowych technologii niż wiele innych krajów, zwłaszcza biednych. Szkoły komputerowe są również lepiej wyposażone.

Następnie przeprowadzimy obserwację innowacji rynku, na którym chcemy zaistnieć, w ujęciu globalnym. Dla przypomnienia, analiza PESTEL to model makroekonomiczny. Niekoniecznie więc patrzymy na dane konkretnego rynku, ale na „rynek” jako całość.

💡 Na przykład rozwój 5G, dostęp do internetu.

PESTEL: Analiza środowiskowa

To jest ewolucja rozważań dotyczących środowiska.

Przepisy prawne promujące zrównoważony rozwój i przyjazność dla środowiska mają pewien wpływ na działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na skupienie części swoich wysiłków na tym czynniku i w ten sposób wykorzystać ograniczenia środowiskowe jako okazję do wykazania swojej wrażliwości na środowisko. Rozwój sytuacji społecznej we Francji pokazuje, że konsumenci mają coraz większe przywiązanie do firm przyjaznych środowisku.

💡 Na przykład: We Francji od 1 stycznia 2022 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące ekologii i gospodarki cyrkularnej: „zakaz utylizacji niesprzedanych artykułów nieżywnościowych”. Pojawia się wtedy szansa (zwana też czynnikami strategicznymi), czyli otwarcie biznesu, który odzyskuje niespożywcze niesprzedane towary, których sklepy chcą się pozbyć, aby odsprzedać je po cenach odbiegających od konkurencji.

Znajdź tutaj listę zmian w prawie ochrony środowiska w USA w tym roku, aby zidentyfikować potencjalne mocne lub słabe strony rynku.

PESTEL: Analiza legislacyjna

Wpływ zasad związanych z zatrudnieniem i „ogólnego” prawa kraju, np. prawa pracy, prawa handlowego, norm bezpieczeństwa…

Czynniki prawne od razu determinują funkcjonowanie firmy i jej rozwój. Są to prawa, które mogą chronić pracowników (ograniczenie liczby nadgodzin, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa), ale także prawa związane z handlem i wprowadzaniem na rynek określonych produktów.

💡 Na przykład PRAWO chroniące weteranów w USA (2013), Te prawa pracy starają się chronić weteranów i osoby, które mogą być niepełnosprawne.

Prawa te mogą więc dotyczyć świata pracy w ogóle, ale mogą też być bardzo specyficzne w zależności od rodzaju rynku, na który chcesz wejść. Na przykład przemysł spożywczy jest niezwykle regulowany (łańcuch chłodniczy, higiena, data ważności…).

Dla przypomnienia, w analizie PESTEL patrzymy na rynek jako całość, a nie na konkretny rynek. Do tego celu wykorzystujemy 5 sił Portera.

Jak przeprowadzić analizę PESTEL?

Aby wykonać analizę PESTEL, będziemy oczekiwać od Ciebie tabeli, wydzielającej 6 osi modelu: Polityczną, Ekonomiczną, Socjologiczną, Technologiczną, Środowiskową i Prawną.

Następnie możesz skopiować i wkleić tę tabelę do dokumentu Excel lub Word i uzupełnić informacje zgodnie z rynkiem, który analizujesz.

Analiza PESTEL
Polityczna
Gospodarcza
Społeczna
Technologiczna
Ekologiczna
Prawne

Jeśli chcesz posunąć się dalej w swojej analizie, możesz wybrać „skupienie” na rynku, na który kierujesz swoją uwagę. Pozwól, że wyjaśnię:

 • Analiza makrootoczenia = PESTEL. Rynek „globalny”, czyli gospodarka np. we Francji.
 • Analiza mezoekonomiczna = 5 sił Portera. Rynek, na którym chcesz zaistnieć. Na przykład rynek samochodowy, a rynek skarpet. 🧦
 • Analiza mikrootoczenia = mocne i słabe strony. Wewnętrzne zasoby firmy do zaspokojenia potrzeb rynku.
 • Ogólna synteza analizy ekonomicznej = SWOT. Porównuje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, aby określić obszary poprawy i obszary zróżnicowania firmy.

Aby pójść dalej w swojej analizie PESTEL, możesz powiązać ze swoją tabelą, mezoekonomiczną analizę czynników zewnętrznych(lub konkurencyjnych), jak poniżej. Kopiuj/wklej tabelę. 👇

Analiza PESTEL Analiza 5 sił Portera
Analiza makroekonomiczna Analiza mezoekonomiczna
Polityczna Zagrożenie ze strony nowych podmiotów
Gospodarcza Siła przetargowa klientów
Społeczne Zagrożenie produktami substytucyjnymi
Technologiczne Siła negocjacyjna dostawców
Ekologiczna Stopień rywalizacji z konkurentami
Prawna

Wniosek: lepiej zrozumieć rynek

W celu lepszego zrozumienia rynku zaleca się wykonanie analizy PESTEL, analizy Portera oraz analizy SWOT.

Dostępne są oczywiście inne narzędzia, które pozwolą uzupełnić i udoskonalić analizę, np. stworzenie biznesplanu. Kroki są dość proste do zapamiętania: Najpierw analizuje się rynek w szerokim ujęciu (Macro), potem coraz bliżej (Meso) i wreszcie wewnętrznie (Micro). W przypadku tworzenia biznesu, będziemy analizować szanse i zagrożenia rynku, następnie mocne strony niezbędne do zaspokojenia potrzeb konsumentów i wreszcie ewentualne słabości, które napotkamy na początku (brak wykwalifikowanego personelu, brak wiedzy specjalistycznej …), będziemy wtedy dążyć do zasilenia mocnych stron i zmniejszenia słabości.

Aby lepiej zrozumieć rynek i opracować strategię biznesową, należy przeprowadzić analizę wewnętrzną i zewnętrzną.

Faq artykułu: Kiedy, Jak i Dlaczego analizować rynek?

Kiedy przeprowadzić analizę makroekonomiczną?

Diagnoza zewnętrzna jest pierwszą analizą, którą musisz wykonać, aby zrozumieć rynek. Będziesz wiedział bezpośrednio, czy istnieje punkt blokujący dodanie nowej firmy lub nowego produktu. PESTEL pozwala bardzo szybko określić, czy rynek jest obiecujący dla rodzaju produktu lub biznesu, który chcesz wdrożyć.

Następnie będziesz musiał przeprowadzić wewnętrzną diagnozę.

Czym jest 6 elementów składających się na PESTEL?

6 elementów, które składają się na metodę PESTEL to:

 • Polityczne.
 • Ekonomiczny.
 • Socjologiczny.
 • Technologiczny.
 • Środowiskowy.
 • Legislacyjne.

Jak wypełnić tabelę analiza PESTEL ?

Aby wypełnić tabelę analizy zewnętrznej, musisz najpierw określić rynek, na którym chcesz działać. Na przykład „Rynek przemysłowy we Francji” lub „Rynek rolny w Paragwaju”. Możesz użyć różnych przykładów znalezionych w tym artykule, aby zacząć wypełniać swój PESTEL. Następnie należy poszukać informacji o tych rynkach w Internecie. Oczywiście, Twoje źródła muszą być wiarygodne, więc daj pierwszeństwo tekstom prawnym.

Chcesz iść dalej

Nie rozumiesz, dlaczego tracisz więcej klientów niż zyskujesz? Być może dlatego, że wskaźnik rezygnacji jest zbyt wysoki.W coraz bardziej konkurencyjnym

27/05/2024

Jak znaleźć adres e mail po nazwie jest obecnie często zadawanym pytaniem. 👀Niezależnie od tego, czy chcesz ponownie połączyć się

23/05/2024

Czy kiedykolwiek słyszałeś termin “Lion LinkedIn” lub LinkedIn Open Networker? 🦁 Cóż, powiem ci, że to nie ma nic wspólnego

22/05/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story