Umowa partnerska : Darmowe wzory i porady prawne

Kiedy zaczynasz współpracę z nowymi partnerami 💍 musisz pomyśleć o umowa partnerska. Dziś właśnie o tym będziemy mówić. Trzymajcie się, to będzie przesyłanie ciężkich rzeczy.

W programie tego artykułu :

 • Definicja umowy partnerskiej.
 • Dlaczego jest ona potrzebna?
 • Jakie są jej kluczowe elementy.
 • Jak ją napisać.
 • Darmowe wzory umów partnerskich.
 • Nasze wskazówki dotyczące sporządzania umowy.

Czym jest Umowa partnerska ?

Zanim w pełni zagłębimy się w sporządzanie umowy partnerskiej, porozmawiajmy o jej definicji i celach 🏆 jej sporządzenia.

Definicja

Umowa partnerska to formalne porozumienie między dwiema stronami o współpracy na rzecz wspólnego celu. Może być wykorzystywana w wielu kontekstach, takich jak:

 • Biznes 🧳.
 • Organizacja non-profit.
 • Rządy.
 • Projekty badawcze.

W umowie partnerskiej strony ustalają warunki swojej współpracy. Określają wtedy cele do osiągnięcia, terminy ⏳, zasoby, z których będą musiały korzystać, jak również środki komunikacji. Strony mogą również określić zasady podziału kosztów i korzyści.

Należy mieć świadomość, że umowa partnerska może przybierać różne formy w zależności od charakteru współpracy. Na przykład może to być umowa partnerska pomiędzy dwoma firmami, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez dzielenie się zasobami i umiejętnościami. Ale może to być również partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją non-profit w celu wspólnej pracy nad projektem społecznym lub środowiskowym 🌳.

Cele umowy o partnerstwie biznesowym

Jak można sobie wyobrazić, cele umowy partnerskiej są wielorakie i mogą się różnić w zależności od kontekstu, w którym jest ona stosowana.

Jednym z kluczowych celów umowy partnerskiej jest sprecyzowanie oczekiwań i zobowiązań każdej ze stron. Zdefiniujesz wówczas:

 • Role i obowiązki każdej ze stron.
 • Warunki podziału kosztów i korzyści.
 • Termin realizacji misji (zadań).
 • Różne środki komunikacji.

Celem, poprzez ustanowienie, umowy partnerskiej, jest zmniejszenie ryzyka konfliktu lub nieporozumienia. Będziesz w ten sposób promować efektywną i trwałą współpracę 🤝 poprzez pracę w jasno określonych ramach. W ten sposób można wzmocnić swoje pozycjonowanie na rynku i poprawić swoje oddziaływanie w terenie.

Dlaczego potrzebna jest umowa partnerska?

Aby nawiązać relację biznesową (lub nie), umowa partnerska jest niezbędna, aby sformalizować i nadać ramy współpracy pomiędzy dwoma lub więcej stronami, sprecyzować oczekiwania i zobowiązania, zminimalizować konflikty oraz sprzyjać efektywnej i trwałej współpracy w celu osiągnięcia celów ✅ jakie sobie wyznaczyliście.

5 korzyści z zawarcia umowy partnerskiej

Założenie umowy partnerskiej może być bardzo korzystne 😍 dla Twojego biznesu. Aby zachęcić Cię do tego, poniżej przedstawiamy 5 korzyści:

 • Dostęp do nowych zasobów i umiejętności : Współpracując z partnerem, firma może uzyskać dostęp do zasobów i umiejętności, których nie posiada, co może wzmocnić jej zdolność do innowacji i rozwoju.
 • Podział ryzyka i kosztów 💰 Ten jest szczególnie interesujący, ponieważ rzeczywiście, będziesz dzielić koszty i ryzyko projektu. Daje to możliwość zminimalizowania potencjalnych strat i zmaksymalizowania zysków.
 • Poszerzenie bazy klientów: Kiedy idziesz do pracy z partnerem, możesz uzyskać dostęp do nowej bazy klientów, co może zwiększyć sprzedaż i świadomość marki.
 • Dotarcie do nowych rynków: Jeśli pracujesz z partnerem, który ma doświadczenie i obecność na konkretnym rynku, masz szansę rozszerzyć swój zasięg geograficzny.
 • Wzmocnić swoją pozycję: Możesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną poprzez połączenie sił z firmą lub partnerem, aby zaoferować innowacyjne, wysokiej jakości produkty lub usługi.

Czy byłbyś głupi, gdybyś to przepuścił? Chyba, że minusy przyprawiają Cię o dreszcze. Ale o tym jeszcze porozmawiamy.

A wady?

Jak się domyślasz, są nie tylko zalety robienia umowy 📄 partnerskiej. Abyś mógł podjąć w pełni świadomą decyzję, oto wady, które możesz dostrzec na swojej drodze:

 • Potencjał konfliktu: jest to ryzyko, które podejmujesz współpracując z kimś. Możesz napotkać różnice w wizji, celach, kulturze i stylu pracy.
 • Wysokie koszty: Utworzenie i zarządzanie partnerstwem może być kosztowne, zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby ludzkie, czas i pieniądze.
 • Trudności zkoordynacją: Koordynacja działań pomiędzy Twoimi partnerami może być skomplikowana, zwłaszcza jeśli partnerzy mają różne procesy i technologie.
 • Wzajemna zależność: Partnerzy mogą stać się nadmiernie zależni od siebie, co może stworzyć ryzyko dla każdej ze stron, jeśli jedna się wycofa i nie będzie wypełniać swoich zobowiązań.
 • Utrata kontroli: Partnerzy mogą stracić część kontroli nad swoimi działaniami, co może być trudne do zaakceptowania dla niektórych osób lub firm.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Co powinna zawierać umowa partnerska ? Kluczowe elementy

Istotne elementy, które należy zawrzeć w umowie: strony, cel umowy, obowiązki stron, warunki finansowe, czas trwania umowy, warunki rozwiązania umowy.

W zależności od celów, jakie masz na myśli, niektóre elementy mogą się różnić. Oto jednak elementy, które najczęściej będą pojawiać się w kontrakcie:

#1 Interesariusze

Umowa powinna jasno określać interesariuszy zaangażowanych w partnerstwo oraz ich role i obowiązki. Zasadniczo, interesariusze to podmioty, które są zaangażowane w partnerstwo. Mogą to być:

 • Firma 🏢.
 • Instytucje.
 • Stowarzyszenie.
 • Lub osoby fizyczne.

Umowa musi jasno określać ich role, obowiązki i wkład. Muszą one być jasno określone na początku partnerstwa, aby uniknąć późniejszego ryzyka.

#2 Cele

W tej umowie ważne jest określenie celów i oczekiwanych rezultatów. To właśnie pozwoli Ci sprecyzować oczekiwania i oczekiwane rezultaty partnerstwa. Cele mogą obejmować:

 • Rozwój nowych produktów.
 • Ekspansja na nowe rynki.
 • Optymalizacja ⚙️ nowych procesów.
 • Badania naukowe i rozwój.
 • Poprawa jakości produktów lub usług.

Realizując ten krok, lepiej dostosujesz swoje wysiłki i zasoby do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

#3 Obowiązki

W swoim kontrakcie będziesz musiał wymienić obowiązki każdej ze stron. W ten sposób zostaną określone zobowiązania każdej ze stron, takie jak zasoby finansowe 💰, ludzkie i materialne, które zostaną udostępnione na potrzeby partnerstwa, terminy, które należy dotrzymać, oczekiwane rezultaty, a także obowiązki każdej z nich.

Mogą się również pojawić klauzule dotyczące ochrony własności intelektualnej, poufności informacji lub zakazu konkurencji.

#4 Zasoby

Każda ze stron zobowiąże się do zapewnienia niezbędnych warunków do prawidłowego wykonania umowy. Możemy tu wymienić takie zasoby jak :

 • Inwestycje 🤑 w kapitał.
 • Specjalistyczna wiedza w jakiejś dziedzinie.
 • Technologie.
 • Infrastruktura lub wyposażenie.

#5 Wycena

Zdefiniowałeś swoje cele, różne zasoby i zobowiązania, teraz musisz pomyśleć o cenie. Jak oprawisz tę umowę o partnerstwie biznesowym? Będziesz musiał pomyśleć o kilku rzeczach, zwłaszcza gdy chodzi o towary lub usługi. Musisz określić warunki płatności, warunki fakturowania, terminy i kary stosowane w przypadku opóźnień.

Cena może być ustalona na kilka sposobów, np. w formie ryczałtu lub z prowizją od sprzedaży. Konieczne jest, aby ustalone ceny były zrównoważone ⚖️ dla obu części, bez tego ryzykujesz zagrożenie trwałości jednej lub drugiej części. Można oczywiście przewidzieć korekty cen w przypadku zmian kosztów produkcji lub warunków rynkowych.

#6 Czas trwania

Nie mówimy tu o przyciskach 🧇 oczywiście! Należy określić czas trwania zlecenia/umowy i wspomnieć czy jest możliwość odnowienia czy nie.

#7 Własność intelektualna

Podczas sporządzania umowy należy określić własność intelektualną produktów, technologii, marek lub innych aktywów opracowanych w ramach partnerstwa.

Jak to powinno być sporządzone?

Sporządzenie tego typu umowy handlowej może być złożone i wymaga metodycznego podejścia. W celu jej sporządzenia powtórzymy elementy, które omówiliśmy wcześniej w tym artykule.

Nie jesteś zobowiązany do postępowania w taki czy inny sposób, ponieważ umowa spółki handlowej ma swobodę w określaniu :

 • Partnerów 🫱🏽‍🫲🏽.
 • Wyznaczony cel.
 • Środki użyte do jego osiągnięcia.

Teraz, gdy już to wiemy, będziemy musieli wprowadzić to w życie. Jak wspomnieliśmy wcześniej, elementy, które są niezbędne do prawidłowego sporządzenia Twojej umowy muszą być :

 • Ustalenie stron zaangażowanych w projekt.
 • Cel zawarcia umowy.
 • Obowiązki stron, w tym obowiązki wspólne oraz obowiązki dostawcy dotyczące danych osobowych lub obowiązki klienta.
 • Wynagrodzenie (w tej części umieścisz warunki płatności).
 • Czas trwania ⌛ umowy, jak również wzmianka o jej milczącym przedłużeniu lub nie.
 • Część dotycząca rozwiązania umowy (poprzez dobre poinformowanie o sposobach jej zamknięcia).
 • Wzmianka dotycząca prawa właściwego i jurysdykcji.
 • Podpis obu stron w dwóch egzemplarzach.

Możesz również umieścić w umowie klauzule szczególne, które pozwolą Ci dopracować umowę, zwane również postanowieniami szczególnymi. Podajemy ich przykład.

Przykładowa klauzula

Aby pomóc Ci zrozumieć, czym jest klauzula, poniżej przedstawiamy dwa przykłady, z których możesz skorzystać:

Klauzula poufności:

Klauzula o zakazie konkurencji:

Błędy, których należy unikać przy sporządzaniu umowy partnerskiej

Z tym, co właśnie powiedzieliśmy, oto błędy, których nie należy unikać:

 • ❌ Niewyraźne określenie ról wszystkich: rzeczywiście, musi być jasne, kim są zaangażowane podmioty.
 • ❌ Mylące cele: obie strony muszą uzgodnić i zrozumieć cele partnerstwa, aby móc zmierzyć jego sukces.
 • ❌ Brak określenia warunków zakończenia partnerstwa: ważne jest, aby przewidzieć warunki zakończenia partnerstwa. Jeśli strony nie są zadowolone, muszą mieć możliwość skutecznego zakończenia go w ramach warunków umowy.
 • ❌ Nie korzystaj z usług wyspecjalizowanego prawnika: Sporządzenie umowy partnerskiej może być skomplikowane i czasami wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej. Nie należy się wahać przed skorzystaniem z pomocy, gdy odczuwa się taką potrzebę.

Darmowe wzory umów partnerskich

Chcesz wiedzieć, jak wygląda umowa partnerska? Podajemy Ci dwa przykłady dla klubu sportowego i spółki handlowej, które również możesz pobrać i modyfikować według własnego uznania.

Przykład umowy partnerskiej dla klubu sportowego

Jeśli chcesz założyć umowę partnerską dla klubu sportowego, to wzór znajdziesz tutaj. Możesz go zmodyfikować i pobrać tę umowę partnerską w PDF.

Umowa o partnerstwie handlowym: prosty i darmowy wzór

Aby pomóc Ci rozpocząć komercyjną umowę partnerską, możesz ją pobrać w PDF i zmodyfikować według własnego uznania pod tym linkiem.

Podsumowanie

Zbliżamy się do końca tego artykułu 🙁 i byliśmy w stanie odkryć kilka koncepcji, które będą dla Ciebie przydatne podczas pisania umowy partnerskiej. Udało nam się zobaczyć:

 • Definicja umowy partnerskiej, a także jej cele.
 • Dlaczego warto ją wprowadzić w życie.
 • Zalety i wady umowy partnerskiej.
 • Kluczowe elementy umowy partnerskiej.
 • Jak ją sporządzić.
 • Wzory.

FAQ

Oto kilka pojęć, które mogą Ci się przydać do doskonalenia swojej wiedzy.

Jak wypowiedzieć umowę partnerską?

Kiedy chcesz zakończyć umowę, nie możesz tego zrobić ot tak, czy z dnia na dzień, chyba że Twoja umowa dobiegła końca i nie chcesz jej przedłużać.

Z drugiej strony, musisz przestrzegać okresu wypowiedzenia podanego w umowie, jeśli masz umowę na czas nieokreślony. Może ona zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez obie strony. Jednak przestrzeganie okresu wypowiedzenia nie podlega negocjacjom. Czas ten może się różnić w zależności od relacji biznesowej, jak również od okresu wypowiedzenia.

Oto przykład naruszenia umowy:

Porady prawne

Oferujemy Państwu kilka porad:

 • ✅ Poznaj obowiązujące przepisy: w zależności od kraju, w którym się znajdujesz, produktu lub usługi, którą zamierzasz sprzedać, dobrze może być wiedzieć, jakie są przepisy na ten temat. Oczywiście należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym charakter umowy, zaangażowane strony, miejsce wykonania, obowiązujące prawo…
 • ✅ Uwzględnij klauzule o zakazie konkurencji i ujawniania informacji: Klauzule te są często umieszczane w partnerstwach biznesowych, aby chronić interesy firmy lub freelancera. Klauzula o zakazie konkurencji zabrania stronie pracować dla bezpośredniego lub pośredniego konkurenta firmy przez określony czas po zakończeniu umowy. Klauzula o nieujawnianiu informacji zabrania ujawniania poufnych lub zastrzeżonych informacji firmy osobom trzecim w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
 • ✅ Zatrudnij adwokata lub radcę prawnego: Jeśli nie jesteś pewien, gdzie idziesz podczas sporządzania umowy partnerskiej, możesz (i w rzeczywistości powinieneś) zatrudnić prawnika. To gwarantuje, że umowa jest prawnie uzasadnione i spełnia wymagania stron zaangażowanych.

Umowa partnerska publiczno-prywatnym

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (znana również jako PPP) to umowa pomiędzy podmiotem publicznym a firmą prywatną dotycząca realizacji projektu z zakresu infrastruktury lub usług publicznych. PPP pozwala na podział ryzyka, kosztów i korzyści pomiędzy obie strony. Są one regulowane i nadzorowane przez prawo, a do wyboru firm partnerskich stosuje się zazwyczaj procedury przetargowe.

I to tyle w tym artykule, teraz wiesz już wszystko o umowa partnerska.

Mélisande

Chcesz iść dalej

Pozyskiwanie leadów odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zrównoważonym rozwoju firmy. Ale co to tak naprawdę oznacza? 🧐 Termin ten

17/06/2024

W dzisiejszych czasach Facebook giveaway jest podstawowym narzędziem marketingowym, umożliwiającym firmom interakcję z klientami i przyciąganie nowych.Niezależnie od tego, czy

13/06/2024

Techniki sprzedaży? To jak skrzynka z narzędziami pełna strategii i metod przekonywania klientów do zakupu tego, co masz do zaoferowania.

10/06/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story