Prawo popytu i podaży: Wszystko, co musisz wiedzieć

Yep, czas pogadać trochę o ekonomii 💰. Nie obawiajcie się, że będziemy się dobrze bawić rozmawiając o prawo popytu i podaży. W programie naszego małego artykułu odkryjemy:

 • Małą definicję rodzin
 • Prawo popytu i podaży w ekonomii.
 • Jego ograniczenia.
 • Konkretne zastosowania.

No to do dzieła 👣!

Prawo popytu i podaży def

To podstawowe pojęcie ekonomii ustala związek między produkcją a konsumpcją na rynku. Kiedy popyt na dany produkt będzie wzrastał, cena 💸 tego produktu ma tendencję do wzrostu również.

Ten wzrost ceny zachęca producentów do zwiększenia produkcji, aby zaspokoić ten popyt, a także zmaksymalizować swoje zyski. Z drugiej strony, gdy popyt maleje, cena ma tendencję do obniżania się, co może spowodować, że producenci ograniczą swoją produkcję (a czasem opuszczą rynek 😔).

Prawo popytu i podaży jest potężną siłą, która wpływa na wybory dotyczące produkcji i konsumpcji na rynkach dóbr i usług. Dzięki zrozumieniu mechanizmów działania tego prawa firmy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące ich podaży, a konsumenci mogą dokonywać świadomych wyborów w oparciu o swoje budżety i preferencje.

Więc teraz, kiedy już to widzieliśmy, przyjrzyjmy się dogłębnie dwóm elementom, które składają się na to pojęcie.

Krzywa popytu i podaży  : Grafika

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ten termin, przygotowaliśmy dla Ciebie element wizualny.

SUPPLY-and-DEMAND

Szok podaży i popytu

Aby udoskonalić Twoją wiedzę, powiemy też trochę o szoku podaży i popytu. Ale co to właściwie jest? Kiedy mamy do czynienia z nieoczekiwaną zmianą warunków produkcji, która dotyka producentów, nazywa się to szokiem podażowym. Na przykład, jeśli była silna burza 🌪️, która zniszczyła warzywa plantatora, to jest to nieprzewidziana zmienność, która wpływa na produkcję. To samo może się zdarzyć po stronie popytu. Rzeczywiście, szok popytowy jest również nieoczekiwaną zmianą. Może to być na przykład wzrost wydatków rządowych, który zmusza gospodarstwa domowe do mniejszych wydatków.

Strona podaży

Podaż odnosi się do ilości dóbr lub usług, które producenci są skłonni sprzedać na danym rynku po określonej cenie. Producenci biorą pod uwagę kilka czynników przy określaniu podaży, w tym koszt produkcji, koszty pracy z surowcami, koszty transportu i konkurencję ❌ na rynku.

Popyt

Termin „popyt” odnosi się tutaj do ilościdóbr lub usług, które konsumenci są skłonni nabyć na danym rynku po określonej cenie. Na popyt wpływa kilka czynników, w tym dochód, preferencje i gusta konsumentów, ceny konkurencyjnych produktów, dostępność ✅ produktów substytucyjnych, kampanie reklamowe oraz zmiany trendów rynkowych. Kiedy popyt na produkt wzrasta, konsumenci są skłonni zapłacić wyższą cenę, aby uzyskać ten produkt. Możesz wykorzystać analizy popytu, aby zrozumieć potrzeby i preferencje konsumentów, dostosować swoją ofertę i odpowiednio ustalić cenę. Wahania popytu mogą również wpływać na wybory produkcyjne, decyzje inwestycyjne i strategie marketingowe.

Prawo podaży i popytu w ekonomii

We współczesnej gospodarce, którą wszyscy znamy, to pojęcie jest fundamentalne. Wyjaśniamy 👇:

 • Kiedy podaż i popyt są w równowadze, pozwalają na regulację cen oraz produkcję towarów i usług na rynkach.
 • Są to „przeciwstawne siły”, które muszą określić cenę i ilość produktu. Jeśli podaż prawo popytu i podażyjest większa niż popyt, ceny mają tendencję do spadku, natomiast jeśli popyt jest wysoki w porównaniu do podaży, ceny wzrosną.

➡️ Jak widać, równowagamiędzy pod ażą a popytem jest kluczowa dla utrzymania stabilnych cen i wydajnej produkcji. Ale jest ona również ważna, aby zachęcać do innowacji i inwestycji w przedsiębiorstwach. Do tej pory zrozumiałeś, że mechanizmy tego prawa są dość proste. Podsumujmy: kiedy popyt na dany produkt wzrasta 📈 więc producenci mają motywację do zwiększenia podaży, aby zaspokoić ten popyt i odwrotnie, kiedy popyt maleje, producenci mogą zmniejszyć swoją podaż ze względu na spadek popytu.

Wpływ na ilość produkowanych towarów

Należy wziąć pod uwagę, że gdy popyt wzrasta, musi zostać zaspokojony 📣 ale może to również prowadzić do dodatkowych kosztów w produkcji, zwiększenia wielkości firmy lub nawet zatrudnienia nowych pracowników. Jeśli popyt maleje, można zmniejszyć produkcję, aby uniknąć nadmiernych zapasów i zminimalizować koszty produkcji. Może to prowadzić do zwolnień, zmniejszenia zdolności produkcyjnych lub, w najgorszym przypadku, zamknięcia niektórych zakładów lub obiektów.

Wpływ na przydział zasobów

Tak, to prawo ma również wpływ na alokację zasobów na rynkach. Gdy wzrasta popyt, zasoby są realokowane do produkcji tego produktu, aby zaspokoić popyt. Obejmuje to zwiększenie produkcji, rozszerzenie produkcji danej branży lub dodanie nowych firm na rynku. Może to spowodować zmniejszenie produkcji innych produktów lub spadek udziału w rynku innych firm, które nie są jeszcze w stanie dostosować się do rosnącego popytu.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Ograniczenia prawa podaży i popytu

Jak można sobie wyobrazić, nie wszystko w tej koncepcji jest różowe 🦩. Choć jest to podstawowa zasada ekonomii, ma też pewne ograniczenia ❌. Prawo podaży i popytu zakłada bowiem, że rynki są doskonale konkurencyjne, czyli że wszystkie podmioty mają pełną informację, a koszty produkcji są dla wszystkich takie same.

Ale w rzeczywistości istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie rynku, a których prawo podaży i popytu nie uwzględnia. Na przykład koncentracja władzy w niewielkiej liczbie producentów lub dystrybutorów może prowadzić do zakłócenia rynku i braku równowagi podaży i popytu. Ale to nie jest jedyny powód, są jeszcze inne i o nich będziemy mówić 👇.

Sytuacje monopolistyczne

W sytuacjach monopolistycznych jeden dostawca kontroluje podaż produktu lub usługi na rynku, co pozwala mu na ustalenie wyższej ceny 💸 niż byłoby to możliwe na rynku konkurencyjnym. Monopolista jest więc jedynym sprzedawcą na rynku, co oznacza, że nie ma innego konkurencyjnego rynku, który mógłby go zmusić do oferowania niższych cen w odpowiedzi na mniejszy popyt. Może on wykorzystać swoją siłę rynkową do maksymalizacji zysków poprzez pobieranie wyższych cen.

Wypacza to prawo podaży i popytu, ponieważ ilość produkowanych towarów i cena sprzedaży są określane przez „monopolistę”, a nie przez samo oddziaływanie podaży i popytu.

Nie martw się, sytuacje monopolistyczne są często regulowane przez rządy, aby zapobiec nadużywaniu władzy i chronić konsumenta. Te same rządy mogą również zachęcać do konkurencji, pozwalając nowym konkurentom wejść na rynek.

We wszystkich przypadkach ważne jest, aby zrozumieć, że prawo pod aży i popytu może zostać zakłócone w obecności monopolu i że należy podjąć środki w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej.

Efekty zewnętrzne

Efekty zewnętrzne występują wtedy, gdy działalność gospodarcza danego podmiotu ma skutki dla innych, które nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez ten podmiot.

Innymi słowy, efekty zewnętrzne to pośrednie skutki transakcji gospodarczej ⚖️ dla interesariuszy, którzy nie są stronami transakcji. Efekty zewnętrzne mogą mieć wpływ na prawo popytu i podaży poprzez zakłócenie równowagi rynkowej.

Na przykład firma zanieczyszczająca środowisko może spowodować szkody dla zdrowia publicznego lub środowiska, które mogą nie być odzwierciedlone w cenach rynkowych. Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia nie są zatem uwzględniane w decyzjach przedsiębiorstwa, co może prowadzić do nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji danego produktu.

W innych przypadkach mogą one mieć pozytywny wpływ na rynek. Weźmiemy przykład pszczelarza 🐝, który przyczynia się do zapylania okolicznych upraw, co może nie mieć odzwierciedlenia w cenie miodu.

W tym przypadku korzyści zewnętrzne nie są uwzględnione w decyzjach producenta, co może prowadzić do niedostatecznej produkcji i konsumpcji produktu.

Dobra publiczne

Dobra publiczne to dobra, które charakteryzują się dwoma cechami 👇:

 • Niewykluczanie.
 • Nierywalizacyjność.

Będzie to oznaczało, że dobra te nie mogą być wykluczone lub odmówione komukolwiek, a ich konsumpcja przez jedną osobę nie wpływa na dostępność tego dobra dla innych. Przykładami dóbr publicznych są:

 • Infrastruktura publiczna (taka jak na przykład drogi czy mosty).
 • Szkoły.
 • Nasze szpitale.
 • Powietrze.
 • Albo wodę.

Prawo podaży i popytu nie zawsze działa skutecznie w przypadku dóbr publicznych ze względu na ich niewyczerpujący i nierywalizacyjny charakter.

Dobra te mają często bardzo duże zapotrzebowanie społeczne, ale ich produkcja i finansowanie są często trudne do zapewnienia, ponieważ producenci nie mogą czerpać bezpośrednich korzyści 😔. Tym samym oferowana ilość tych dóbr nie zawsze zaspokaja zapotrzebowanie społeczne i może prowadzić do nieefektywności ekonomicznej. Jak można się spodziewać, produkcja dóbr publicznych często wymaga zaangażowania rządu i zbiorowej koordynacji, aby sfinansować i dostarczyć te dobra społeczeństwu.

Mogą one finansować dobra publiczne poprzez podatki i dotacje lub bezpośrednio zakładając produkcję. Skuteczne zarządzanie dobrami publicznymi może również wymagać regulacji w celu zachowania ich jakości i długoterminowej dostępności.

Praktyczne zastosowania prawa podaży i popytu

Widzieliśmy, że prawo to jest szeroko stosowane w ekonomii do zrozumienia rynków i przewidywania zachowań klientów i producentów. Stosuje się je do analizy cen towarów i usług oraz do przewidywania, jak zmiany wpłyną na ceny.

Przykład w dziedzinie ekonomii

Konkretnym przykładem wykorzystania prawa podaży i popytu w ekonomii jest analiza rynków towarowych, takich jak złoto, ropa czy pszenica. Zmiany w podaży, takie jak zakłócenie produkcji lub zmiany w przepisach, mogą mieć znaczący wpływ na ceny tych towarów.

Przykład w życiu codziennym

Można to również wykorzystać w życiu codziennym, aby zrozumieć, jak ceny produktów zmieniają się w zależności od podaży i popytu. Na przykład, ceny biletów lotniczych zmieniają się w zależności od sezonowego popytu i współczynników obciążenia samolotów. Ceny owoców i warzyw zmieniają się w zależności od zbiorów, sezonowości…

Prawo podaży i popytu : Podsumowanie

Dotarliśmy do końca artykułu (no prawie) i zrozumiałeś, że prawo podaży i popytu było bardzo proste do przyswojenia. Tak więc, będziesz mógł się pochwalić na :

 • Definicja prawa podaży i popytu.
 • Czym się zajmuje w ekonomii.
 • Jego ograniczenia.
 • Jak działa w konkretnym zastosowaniu.

Najczęściej zadawane pytania

Zanim wyjdziemy, mamy jeszcze dwie rzeczy, aby udoskonalić Twoją wiedzę.

Kto wymyślił pojęcie krzywej popytu i podaży?

To angielski ekonomista, Alfred Marshall, wprowadził to pojęcie. Stworzył on „krzyż Marshalla” (wykres, który widzieliśmy na początku tego artykułu). Jest on jednym z ojców ekonomii neoklasycznej i to on wprowadził krzywe popytu i podaży.

Elastyczność popytu i podaży

Kiedy mówimy oelastyczności, mamy na myśli pomiar wrażliwości ilości żądanej lub oferowanej dobra lub usługi na zmianę jej ceny. Mówiąc prościej, będzie ona mierzyć 📏 reakcję kupujących i sprzedających na zmianę ceny. Jeśli elastyczność jest wysoka, oznacza to, że kupujący lub sprzedający są bardzo wrażliwi na zmianę ceny i szybko dostosowują swoje zachowanie do niej. Na przykład, jeśli cena produktu wzrośnie, nabywcy mogą zdecydować się na zakup mniejszej jego ilości lub poszukać tańszego substytutu, natomiast sprzedawcy mogą zdecydować się na zaoferowanie większej jego ilości na rynku. Elastyczność ta zależy od kilku czynników takich jak:

 • Dostępność produktów substytucyjnych.
 • Czas, w którym zmiana ceny ma zastosowanie.
 • Udział w budżecie przeznaczonym na dany produkt.

Teraz wiesz już wszystko o prawo popytu i podaży.

Mélisande

Chcesz iść dalej

Czy kiedykolwiek słyszałeś termin “Lion LinkedIn” lub LinkedIn Open Networker? 🦁 Cóż, powiem ci, że to nie ma nic wspólnego

22/05/2024

Chcesz rozwijać swój biznes i przyciągać nowych klientów? Zanim zaczniesz pozyskiwać nowych klientów, poświęć trochę czasu na zrozumienie różnicy między

21/05/2024

Szukasz NAJLEPSZYCH pytania do klienta odkrywających sprzedaż? Nie panikuj! W tym artykule znajdziesz 30 przykładów, które pomogą Ci w negocjacjach

16/05/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story